Kraków, dnia 21 maja 2012 r.

Zbigniew Kękuś

 

 

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

VI Wydział Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Do wiadomości:

1.     Pan Mecenas Wiktor Mordarski, Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Kraków

2.     SSR Dariusz Różański, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydział II Karny, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica, sygn. akt II K 854/10

3.     SSA Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

4.     SSO Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

5.     SSO Agnieszka Oklejak, Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

6.     Adw. Jan Kuklewicz,  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków

7.     Adw. Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

8.     Insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

9.     Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

10.   Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

11.   Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

12.   Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

13.   Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

14.   Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

15.   Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

16.   Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

17.   Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcińskii, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich    Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

18.   Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

19.   Pan Stanisław Dąbrowski, Prezes Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

20.   Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

21.   Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

22.   Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

23.   Pan Jarosław Kaczyński - Prezes  Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

24.   Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

25.   Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

26.   Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

27.   Strony internetowe:  www.zkekus.pl, www.aferyprawa.com, www.monitor-polski.com

28.   i inni

 

Dotyczy:               Pozew przeciwko adwokatowi Wiktorowi Mordarskiemu o wypłatę odszkodowania

 

Powód:                 Zbigniew Kękuś, adres: ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Kraków

 

Pozwany:             Adwokat Wiktor Mordarski, adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Kraków

                                                                                                                                               

Wartość przedmiotu sporu:  50.344,70 /pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery 70/100/ zł.

 

I.      Wniosek o:

1.     Rozpoznanie niniejszym złożonego pozwu przeciwko adw. Wiktorowi Mordarskiemu zgodnie z prawem określonym wart. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 6 Kodeksu postępowania cywilnego.

2.     Uznanie, że strona pozwania, adw. Wiktor Mordarski niedopełnił obowiązku zawiadomienia mnie, jego mocodawcy o doręczeniu mu w dniu 26 stycznia 2006 r. odpisu postanowienia z dnia 17 stycznia 2006 r. /sygn. akt I ACa 1633/05/ Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie oddalenia mojego wniosku z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Andrzeja Struzika, Wojciecha Kościołka, Zbigniewa Duckiego, którzy podczas rozprawy w dniu 30 grudnia 2005 r. rozpoznawali moją apelację od wyroku z dnia 22 listopada 2004 r. /sygn. akt XI CR 603/04/ sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny Teresy Dyrga.

3.     Dopuszczenie dowodu z zeznań adw. Wiktora Mordarskiego i zadanie mu pytań:

a.     „Czy pozwanemu znany jest § 53 Kodeksu Etyki Adwokackiej:
„Adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego żądanie – wszystkie otrzymane przez niego dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej przez siebie sprawie.”
Jeśli adw. Wiktor Mordarski odpowie, że znany mu jest tak § 53 Kodeksu Etyki Adwokackiej, wnoszę o zadanie mu pytania, jak w p. b.

b.     „dlaczego będąc pełnomocnikiem Zbigniewa Kękusia w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. akt XI CR 603/04 nie przekazał mu pozwany doręczonego pozwanemu w dniu 26 stycznia 2006 r. Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2006 r. /sygn. akt I ACa 1633/05/ w sprawie wniosku Z. Kękusia z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika, SSA Wojciecha Kościołka i SSO del. Zbigniewa Duckiego?”

c.     „czy złożył pozwany zażalenie na doręczone mu w dniu 26 stycznia 2006 r. postanowienie z dnia 17 stycznia 2006 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku Zbigniewa Kękusia z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika, SSA Wojciecha Kościołka i SSO del. Zbigniewa Duckiego?”;
jeśli adw. W. Mordarski odpowie, że nie złożył zażalenia, wnoszę o zadanie mu pytania, jak w  p. d,

d.     „dlaczego pozwany nie złożył zażalenia na doręczone pozwanemu w dniu 26 stycznia 2006 r. postanowienie z dnia 17 stycznia 2006 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku Zbigniewa Kękusia z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika, SSA Wojciecha Kościołka i SSO del. Zbigniewa Duckiego? Czy pozwany konsultował stanowisko w tej sprawie ze Zbigniewem Kękusiem?”;
jeśli adw. W. Mordarski odpowie w zgodzie ze stanem faktycznym, że nie konsultował ze mną stanowiska, jak wyżej, wnoszę o zadanie mu pytania, jak w p. e,

e.     „dlaczego pozwany nie konsultował ze Zbigniewem Kękusiem stanowiska w sprawie doręczonego pozwanemu w dniu 26 stycznia 2006 r. postanowienia z dnia 17 stycznia 2006 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku Zbigniewa Kękusia z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika, SSA Wojciecha Kościołka i SSO del. Zbigniewa Duckiego?”

f.      „dlaczego mimo prawidłowego zawiadomienia świadka o rozprawie apelacyjnej w dniu 10 kwietnia 2006 r. przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie rozpoznawanej z pozwu Zbigniewa Kękusia, będąc jego pełnomocnikiem nie uczestniczył pozwany w tej rozprawie?”

g.     „dlaczego podczas rozprawy w dniu 22 listopada 2004 r. prowadzonej przez sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Teresę Dyrga, pozwany nie zażądał po ogłoszeniu przez nią wyroku, by orzekła o zwróceniu Zbigniewowi Kękusiowi kwoty 7.700,00 zł uiszczonej przez niego w 2003 roku jako opłata od uchylonego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004 r. jako dotknięty nieważnością wyroku sędzi Izabeli Strózik z dnia 21 maja 2003 r.?”

h.     „czy pozwanemu są znane zasady „Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)” w tym § 43 „Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, (…)”.?” ; jeśli adw. Wiktor Mordarski odpowie, że tak, wnoszę o zadanie mu pytania, jak w  p. i,

i.       „dlaczego w sprawie, w której pozwany uczestniczył jako pełnomocnik Zbigniewa Kękusia pozwany nie stosował się do zasad „Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)”, tj. dział ze szkodą dla swojego klienta i z korzyścią dla sędziów?”

j.      „W jakiej kwocie łącznej Zbigniew Kękuś wypłacił pozwanemu  honorarium w okresie od 1997r. do 2006 r.?”

4.     Uznanie, że z  winy mojego pełnomocnika współpracującego z sędziami w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. XI CR 603/04 i Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. I ACa 1633/05, przez niedoręczenie mi Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2006 r. /sygn. IACa 1633/05/ adw. Wiktora Mordarskiego:

a.     poniosłem stratę w kwocie łącznej 41.594,80 /słownie; czterdzieści jeden tysięcy pięćset  dziewięćdziesiąt cztery 80/100/ zł,

b.     grozi mi – jeśli nie uiszczę opłaty w kwocie 8.750.00 zł – ze strony Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran i komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj sprzedaż  mieszkania zamieszkiwanego przez moją byłą żonę z naszymi synami.

5.     Zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na moją rzecz w kwocie 50.344,70 /pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery 70/100/ zł.

6.     Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

7.     Wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 § 1 kpc.

8.     Zwolnienie mnie z mocy prawa określonego w art. 102 kpc z kosztów sądowych /opłaty, wydatki/, związanych z rozpatrywaniem niniejszym złożonego pozwu.

II.     Zawiadomienie, że o okolicznościach, które stanowią przyczyny niniejszym złożonego pozwu zostałem zawiadomiony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie dokumentami doręczonymi mi przez Sąd we wrześniu 2011 r.

III.    Zawiadomienie, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia VI Wydział Cywilny zwolnił mnie w 2011 r. w sprawie sygn. akt VI C 961/10/S od kosztów sądowych z uwagi na moją szczególnie trudną sytuację finansową

 

„Nie pytam się, jakie są prawa, ale jacy są sędziowie.”

Charles Louis Montesquieu

 

„Nie masz w państwie nic boleśniejszego ponad to,

 kiedy ludzie sprytni uchodzą za mądrych”

Franciszek Bacon

 

Część I.                Przepisy prawa, zasady Kodeksu Etyki Adwokackiej

1.     Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy  bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny  i niezawisły sąd.

2.     Artykuł 9 Kodeksu postępowania cywilnego:
 „Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.”

3.     Artykuł 102 Kodeksu postępowania cywilnego:
„[Zasada słuszności] w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.”

4.     § 53 Kodeksu Etyki Adwokackiej:
„Adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego żądanie – wszystkie otrzymane przez niego dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej przez siebie sprawie.”

 

Część II.               Uzasadnienie

 

Pragnę poinformować, że sporządzoną przez Sąd Apelacyjny w Krakowie informację stanowiącą podstawę niniejszym złożonego przeze mnie pozwu doręczono mi we wrześniu 2011 r., przesyłką listową poleconą numer 1013322163 nadaną w dniu 29 sierpnia 2011 r. – Załącznik 1:

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 417/11, przesyłka listowa polecona, numer 101332163 – Załącznik 1

xxx

 

Adw. Wiktor Mordarski był pełnomocnikiem w prowadzonej w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie sprawie z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie I IC 1115/97/R, następnie, tj. po uchyleniu jako dotkniętego nieważnością wyroku sędzi Izabeli Strózik z dnia 21 maja 2003 r. -  XI CR 603/04/.

 

W dniu 22 listopada 2004 r. sędzia Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Teresa Dyrga wydała – drugi – wyrok kończący sprawę w I instancji.

Złożyłem apelację od w.w. wyroku.

W dniu 30 grudnia 2005 r. odbywała się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie rozprawa w sprawie apelacji.

Oto treść protokołu rozprawy w dniu 30.12.2005 r. – Załącznik 2:
„Sygn. akt. I ACa 1633/05 Sygn. akt. I Acz 1657/05 PROTOKÓŁ ROZPRAWY APELACYJNEJ Dnia 30 grudnia 2005 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik Sędziowie: SSA Wojciech Kościołek SSO del. Zbigniew Ducki Protokolant: st. prot. sądowy Beata Lech  na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 oraz zażalenia powoda na postanowienie z dnia 5 września 2005 r.

Rozpoczęto o godz. 8.30 Zamknięto o godz. 9.50 Po wywołaniu sprawy stawili się Powód osobiście Nie stawił się jego pełnomocnik adwokat Wiktor Mordarski zawiadomiony prawidłowo; Pozwana osobiście, nie stawił się jej pełnomocnik adwokat Barbara Sczaniecka, zawiadomiona prawidłowo o terminie rozprawy. Nadto na sali obecna jest /…/ i /…/. Powód oświadcza, iż są to osoby zaufania, które będą uczestniczyć w rozprawie. Powód wnosi o zgodę na nagrywanie przebiegu rozprawy. Sąd postanowił: Odmówić zgody na nagrywanie przebiegu rozprawy.

Powód oświadcza, iż w związku z pozbawieniem jego prawa do nagrywania rozprawy wynikającego z Kodeksu Postępowania Cywilnego zgłasza wniosek o wyłączenie sądu. Precyzuje, iż chodzi o wyłączenie składu prowadzącego dzisiejszą rozprawę i oświadcza, iż wniosek ten złoży w formie pisemnej, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu dzisiejszej rozprawy. Przewodniczący pouczył powoda, że odpis protokołu wydawany jest wyłącznie na wniosek strony za uiszczeniem stosownej opłaty.

Sąd postanowił;

Wniosek o wyłączenie odrzucić jako oczywiście bezzasadny (art. 53¹ kpc). W tym miejscu powód oświadcza, że służy mu prawo do złożenia zażalenia na powyższe postanowienie wynikające z konstytucyjnego prawa do dwuinstancyjności postępowania.

Przewodniczący poinformował powoda, iż na postanowienie o odrzuceniu wniosku o wyłączenie zażalenie nie służy.

Na pytanie powoda, kiedy wpłynęły akta do sądu poinformowano go, iż akta sprawy wpłynęły do tut. Sadu dnia 11 października 2005 r.

Powód oświadcza, iż wnosi, o zawieszenie postępowania, albowiem został pozbawiony możności złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 września 2005 r. w przedmiocie oddalenia jego wniosku o zwolnienie od opłaty apelacynej.

Przewodniczący zwrócił uwagę powodowi, iż zażalenie takie zostało przez niego złożone i będzie rozpoznawane na dzisiejszej rozprawie. W związku z powyższym powód oświadcza, że wniosku o zawieszenie postępowania nie podtrzymuje.

Sprawozdanie z przebiegu sprawy złożył sędzia Andrzej Struzik.

Powód przedstawia swoją pisemną apelację.

W toku wywodów powoda sąd z uwagi na częste zaglądanie przez osobę zaufaną /imię, nazwisko – ZKE/ do torebki zapytał ją, czy przebieg rozprawy nie jest nagrywany i czy w torebce nie znajduje się jakieś urządzenia nagrywające. /Imię, nazwisko osoby zaufania – ZKE/ oświadczyła, iż rozprawy nie nagrywa wyjmując z torebki chusteczkę higieniczną.

Powód oświadcza, że pytanie skierowane do osoby zaufania traktuje jako obraźliwe pod jej adresem uważa, że jest to szykana ze strony sądu i jest to przejawem stronniczości sądu. W związku z powyższym powód składa wniosek o wyłącznie sądu, tj. jak precyzuje sędziów ze składu prowadzącego dzisiejszą rozprawę.

Sąd postanowił:
Wstrzymać się od rozpoznania rozprawy do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów.

Na oryginale właściwe podpisy. Za zgodność Starszy Inspektor Jolanta Łaszczyk”
Dowód:                                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. IACa 1633/05 Sygn. akt IACz 1657/05, protokół rozprawy apelacyjnej

z dnia 30 grudnia 2005 r. – Załącznik 2

 

Następną rozprawę Sąd wyznaczył na dzień 6 marca 2006 r.

W protokole rozprawy podano – Załącznik 3:

„Sygn. akt. I ACa 1633/05 PROTOKÓŁ ROZPRAWY APELACYJNEJ Dnia 6 marca  2006 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik Sędziowie: SSA Wojciech Kościołek SSA Józef Wąsik Protokolant: aplikant sądowy Anna Mazur-Otrębska na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. Rozpoczęto o godz. 9.15 Zamknięto o godz. 9. 20

Po wywołaniu sprawy stawili się: pozwana: Maria Kękuś. Nie stawił się powód, ani jego pełnomocnik adwokat – Wiktor Mordarski – dowód doręczenia zawiadomienia dla pełnomocnika w aktach. Nie stawiła się pełnomocnik pozwanej adwokat Barbara Szczaniecka – brak dowodu doręczenia zawiadomienia w aktach.

 Stwierdza się, iż na karcie 1959 znajduje się pismo powoda, w którym ograniczył on pełnomocnictwo udzielone adwokatowi Wiktorowi Mordarskiemu, pozbawiając go prawa odbierania kierowanej do niego korespondencji sądowej i wskazując adres własny jako właściwy dla tej korespondencji. Sąd postanowił rozprawę odroczyć.

Na oryginale właściwe podpisy. Za zgodność Starszy Inspektor Jolanta Łaszczyk”

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, Protokół rozprawy w dniu 6 marca 2006 r. – Załącznik 3

 

Podkreślić należy, że Sąd odroczył rozprawę ponieważ – jak podał;  „Stwierdza się, iż na karcie 1959 znajduje się pismo powoda, w którym ograniczył on pełnomocnictwo udzielone adwokatowi Wiktorowi Mordarskiemu, pozbawiając go prawa odbierania kierowanej do niego korespondencji sądowej i wskazując adres własny jako właściwy dla tej korespondencji.

 

Kolejną  rozprawę Sąd wyznaczył na dzień 10 kwietnia 2006 r., godz. 10:00.

Nie stawiłem się na nią ponieważ Sąd nie rozpoznał wniosku, który złożyłem podczas rozprawy w dniu 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów składu orzekającego – patrz s. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 2.

W dniu 10 kwietnia 2006 r. o godz. 8:30 złożyłem pismo zawierające: „Wyjaśnienie przyczyn nieobecności na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2006 r.” , podając w uzasadnieniu między innymi – Załącznik 4:

„Informuję, że nie stawię się na planowaną na 10 kwietnia 2006 r., godz. 10:00 rozprawę apelacyjną od wyroku, który sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSO Teresa Dyrga wydała w postępowaniu z mojego powództwa o rozwód do sygn. akt XI CR 603/04 w dniu 22 listopada 2004 r.

(...) Przyczynami mej nieobecności są:

(…) Wskazać należy, że podczas rozprawy apelacyjnej od w.w. Wyroku SSO Teresy Dyrga, prowadzonej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 30 grudnia 2005r. złożyłem wniosek o wyłączenie składu sędziowskiego prowadzącego rozprawę, a natychmiast po wyjściu z sali rozpraw złożyłem na Dzienniku Podawczym Sądu wniosek o – „Wniosek o doręczenie mi kserokopii protokołu z rozprawy jaka w postępowaniu z mojego powództwa odbyła się w dniu 30.12.2005r. – z pieczęcią potwierdzającą zgodność z oryginałem na każdej ze stron.

(…) Wskazać należy, że do dnia złożenia niniejszego pisma Sąd Apelacyjny w Krakowie nie doręczył mi: 1. Postanowienia w sprawie przedstawionego przeze mnie podczas rozprawy w dniu 30 grudnia 2005 r. i skutkującego zakończeniem tej rozprawy wniosku o wyłączenie Sądu rozpatrującego sprawę.

2. Protokołu z rozprawy w dni 30 grudnia 2005 r.

(…) Wskazać zatem należy, że organizując rozprawę w dniu 10 kwietnia 2006 r. (…) nie rozpatrując mego wniosku z  30 grudnia 2005 r. o wyłączenie Sądu pod przewodnictwem SSA A. Struzika, Sąd Apelacyjny w Krakowie oczywiście i rażąco obraża (…) art. 394 § 1, p. 10 k.p.c.

(…) Nie stawię się wobec powyższego na rozprawie planowanej przez Sąd na 10 kwietnia 2006 r.”
Dowód:                                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, pismo Z. Kękusia z dnia 10 kwietnia 2006 r. –

Załącznik 4

 

Sąd przeprowadził rozprawę w dniu 10 kwietnia 2006 r. i po jej zamknięciu wydał wyrok.

W protokole rozprawy podano – Załącznik 5:
 „Sygn. akt I ACa 1633/05 Sygn. akt I Acz 1657/05 PROTOKÓŁ ROZPRAWY APELACYJNEJ Dnia 10 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Rygiel  Sędziowie: SSA Andrzej Struzik  SSO Piotr Rusin  Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 oraz zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt XI CR 603/04.

Rozpoczęto o godz. 10.00

Zamknięto o godz. 11.10

Po wywołaniu sprawy stawili się

Powód nie stawił się jak też nie stawił się jego pełnomocnik adwokat Wiktor Mordarski, dowód doręczenia zawiadomienie dla pełnomocnika powoda w aktach, brak natomiast dowodu doręczenia zawiadomienia dla powoda

Pozwana osobiście

Nie stawiła się jej pełnomocnik adwokat Barbara Szczaniecka dowód doręczenia zawiadomienia w aktach.

Ogłoszono postanowienie jak w załączeniu

W tym miejscu doręczono pismo powoda z dnia 10.04.2006 r., które odczytano, a z którego wynika, iż powód wie o terminie dzisiejszej rozprawy.

Sprawozdanie z przebiegu sprawy złożył sędzia SA Andrzej Struzik

Odczytano apelację i zażalenie powoda.

Pozwana wnosi o oddalenie apelacji i zażalenia, jakkolwiek przychyla się do zarzutu powoda, iż Sąd I instancji bezzasadnie nie przesłuchał powoda. Uważa, że powód winien być przesłuchany w tej sprawie.

Przewodniczący zamknął rozprawę i po naradzie: ogłosił wyrok przez odczytanie sentencji i podani ustnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, Protokół rozprawy w dniu 10 kwietnia 2006r. – Załącznik 5

 

W sentencji wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r. podano – Załącznik 6:
 „Sygn. akt I ACa 1633/05 IACz 1657/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Rygiel Sędziowie: SSA Andrzej Struzik SSO del. Piotr Rusin Protokolant /imię i nazwisko Protokolanta – ZKE/  po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 i zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt XI CR 603/04 1. oddala zażalenie; 2. oddala apelację.”

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05 IACz 1657/05, Wyrok z dnia 10 kwietnia 2006 r. – Załącznik 6

 

W związku z powyższym, na podstawie prawa określonego w art. 401 p. 1, p. 2 pismem z dnia 8 kwietnia 2011 r. skierowanym do Sądu Apelacyjnego w Krakowie złożyłem:

1.     Skarga  – na podstawie art. art. 401.1, 405, 408 Kodeksu Postępowania Cywilnego - o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05.

2.     Wniosek o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 10 kwietnia 2006r. – sygn. akt I ACa 1633/05.”

 

Wskazać należy, że:

1.     Artykuł 401 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„[Podstawy] Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:
1. Jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia.
2. Jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania.”

2.     Artykuł 408 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
 Po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub gdy nie była należycie reprezentowana.”

 

W odpowiedzi na wniosek, jak wyżej Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał w dniu 28 czerwca 2011 r. postanowienie o treści – Załącznik 7:

„Sygn. akt: I ACa 417/11 Postanowienie  Dnia 28 czerwca 2011 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek Sędziowie: SSA Władysław Pawlak, SA Grzegorz Krężołek (spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2011 r. w Krakowie przeciwko Marii: Kękuś o: rozwód w przedmiocie skargi powoda Zbigniewa Kękusia o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt: I ACa 1633/05 Postanawia Odrzucić skargę.

Sygn. akt: I ACa 417/11 Uzasadnienie Zbigniew Kękuś w skardze skierowanej do Sądu Apelacyjnego domagał się wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie o sygnaturze IACa 1633/05, którym oddalona została jego apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r., którym rozwiązany został przez rozwód związek małżeński skarżącego z Marią Kękuś.

We wniosku skargi jej autor domagał się wznowienia postępowania i uchylenia objętego nią orzeczenia Sądu Apelacyjnego.

Jak wynika z motywów skargi opierała się na przyczynach nieważności wymienionych w art. 401 pkt 1 i 2 kpc.

Zdaniem Z. Kękusia orzeczenie z 10 kwietnia 2006 r. dotknięte jest nieważnością albowiem przy jego wydawaniu uczestniczył Sędzia podlegający wyłączeniu od orzekania w sprawie, a nadto z tej przyczyny, iż na skutek naruszenia przepisów prawa procesowego skarżący został pozbawiony możliwości działania w postępowaniu i tym samym obrony swoich praw.

Jak twierdził autor skargi w trakcie rozprawy w dniu 30 grudnia 2005 r., która była pierwszą przeznaczoną dla rozpoznania jego apelacji od wyroku Sądu Okręgowego złożył wniosek o wyłączenie od dalszego rozpoznania sprawy wszystkich sędziów tworzących skład orzekający.

Do czasu kiedy wyznaczono kolejny termin rozprawy wniosek ten nie został rozpoznany, a mimo to rozprawie odbytej w dniu 30 kwietnia 2006 r. /rozprawa odbyła się w dniu 10 kwietnia 2006 r. – ZKE/ po zamknięciu wydano orzeczenie kończące postępowanie składowi  orzekającemu przewodniczył Sędzia /SSA Andrzej Struzik, obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/, którego osoba także była objęta wnioskiem skarżącego o wyłączenie.

Po wtóre zdaniem Z. Kękusia przeprowadzenie rozprawy w dniu 30 kwietnia 2006 r. nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa procesowego w następstwie którego był on pozbawiony możliwości obrony swoich praw. oto bowiem będąc powiadomiony o jej terminie i wiedząc, że wniosek o wyłączenie Sędziów złożony podczas uprzedniej rozprawy nie został rozpoznany, powiadomił Sąd, że nie stawi się na rozprawę. Mimo to rozprawa została przeprowadzona, a  bezpośrednio po jej zamknięciu Sąd II instancji wydał wyrok oddalający złożoną przez niego apelację.

Rozpoznając skargę Sąd Apelacyjny rozważył:
Skarga Zbigniewa Kękusia podlega odrzuceniu jako nie oparta na ustawowych podstawach wznowienia.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego oraz przedstawicieli nauki prawa cywilnego procesowego dla zachowania wymogu oparcia skargi o wznowienie postępowania na ustawowej podstawie wznowienia nie wystarcza samo powołanie tych podstaw w brzmieniu jakie im nadaje ustawa procesowa ale z powołanych przez autora skargi twierdzeń o faktach musi wynikać, iż rzeczywiście wypełniają one wskazywaną przez niego podstawę /podstawy/./

/por. bliżej w tej kwestii dla przykładu stanowiska SN zawarte w judykatach z : 19 grudnia 2003 r, sygn. III CZP 130/03 z 26 marca 2004 r., sygn. IV Cz 29/04 i 22 lipca 2004r, sygn. IV CO 10/04 powołane za D. Zawistowskim w: Komentarz do art. 410 kpk – [praca zbiorowa] – Lex. 2010 r/ Trzeba do tego dodać, że uchylenie z dniem 6 lutego 2005 r. normy art. 411 kpc, która uprawniała do ponownego badania, już na rozprawie wypełnienia przez skargę wznowieniową wymagań formalnych, których nie dochowanie skutkuje jej odrzuceniem, powoduje, że w ramach tego samego procesu badania na posiedzeniu niejawnym zakres kognicji Sądu zwiększył się uprawniając go do oceny przez pryzmat faktów powołanych przez autora skargi, czy powoływania przez niego podstawa rzeczywiście zachodzi.

Powołane przez Zbigniewa Kękusia fakty nie stanowią takiego wypełnienia podstaw wznowienia w postaci nieważności postępowania.

W pierwszej kolejności wskazać trzeba, że podstawa wymieniona przez niego w pierwszej kolejności dotyczy tylko takich sytuacji, w których w składzie Sądu, który wydał kwestionowany skargą wyrok był Sędzia wyłączony od orzekania z mocy ustawy, a zatem taki wobec którego zachodzą przeszkody wymienione w art. 48. kpc /iudex inhabilis/ nie zaś; jak chce tego autor skargi taki, którego dotyczy wniosek strony o jego wyłączenie z przyczyn opisanych w art. 49 kpc /iudex suspectus/.

Wbrew twierdzeniom skargi przed wyznaczeniem terminu rozprawy w dniu 30 kwietnia 2006 r. /rozprawa odbyła się w dniu 10 kwietnia 2006 r. – ZKE/ wniosek skarżącego o wyłączenie Sędziów tworzących skład rozpoznający sprawę na poprzedniej rozprawie został rozpoznany. Orzeczeniem z dnia 17 stycznia 2006 r. wniosek pozwanego /ja byłem powodem w sprawie – ZKE/ został oddalony.

Odpis tego postanowienia został prawidłowo doręczony jego pełnomocnikowi procesowemu adw. Wiktorowi Mordarskiemu /por. k. 2524/

W tym kontekście zauważyć trzeba, że nie ma racji obecny skarżący podnosząc, że w ramach udzielonego temu pełnomocnikowi umocowania ograniczył je w następstwie czego mandatariusz nie mógł skutecznie odbierać przeznaczonej dla mandata korespondencji sądowej.

Tego rodzaju ograniczenie jest prawnie bezskuteczne albowiem stoi w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującą normą art. 133 § 3 z której jednoznacznie wynika, że w przypadku pism pochodzących z Sądu i przeznaczonych dla stron, a takim bez wątpliwości był odpis postanowienia z dnia 17 stycznia 2006 r., o ile ustanowiły one pełnomocnika procesowego doręczeń dokonuje się tym pełnomocnikom.

Dlatego też nie było podstaw by uznać, że skład Sądu na rozprawie po której zapadło orzeczenie kończące postępowanie w sprawie był niewłaściwie sformowany.

Zupełnie nietrafnie upatruje skarżący realizacji podstawy wznowieniowej nieważności w tym, że był pozbawiony możliwości działania, a przez to obrony swoich praw nie uczestnicząc w rozprawie w dniu 30 kwietnia 2006 r. /rozprawa odbyła się w dniu 10 kwietnia 2006 r. – ZKE/ .

Po pierwsze podkreślić trzeba, że ustawodawca określając tę podstawę wyraźnie wskazuje, że ażeby mogła być ona uznana za wypełnioną twierdzone przez skarżącego pozbawienie go możliwości działania musi wynikać z naruszenia przepisów prawa.

Zbigniew Kękuś nie wskazuje tego rodzaju przepisów. Gdy do tego dodać, że nieuczsetniczenie przez stronę w rozprawie przed Sądem II instancji o ile jest o niej prawidłowo powiadomiona [skarżący nie neguje, że termin ten był mu znany] nie jest przeszkodą do jej prowadzenia, ocenić trzeba, że skarga jako nieoparta na ustawoej podstawie wznowienia ; podlega odrzuceniu.

Dlatego Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 410 § 1 kpc.

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 417/11, Postanowienie sędziów SSA W. Kościołka, SSA Władysława Pawlaka, SSA Grzegorza Krężołka z dnia 28 czerwca 2011 r. – Załącznik 7

 

Osobliwe środowisko ci sędziowie … .

SSA Wojciech Kościołek, SSA Władysław Pawlak i SSA Grzegorz Krężołek podali: (…)  a mimo to rozprawie odbytej w dniu 30 kwietnia 2006 r. po zamknięciu wydano orzeczenie kończące postępowanie składowi  orzekającemu przewodniczył Sędzia którego osoba także była objęta wnioskiem skarżącego o wyłączenie.

Zamiast napisać – po prostu – „składowi orzekającemu przewodniczył sędzia  Andrzej Struzik, który był także objęty (…).”

Osoba sędziego, który pisał uzasadnienie do postanowienia z dnia 28.06.2012 r. ogromnie – jak mówią młodzi – ściemnia.

Być może ze względu na sędziego, którego osoba była objęta moim wnioskiem o wyłączenie, tj. osobę obecnego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Andrzeja Struzika, penetratora damskich torebek, prześladowanego koszmarem nagrywania prowadzonych przez niego rozpraw.

 

Przede wszystkim wskazać należy, że ja w skardze o wznowienie nie przedstawiłem zarzutu, jak podał skład pod przewodnictwem SSA W. Kościołka: „(…) W tym kontekście zauważyć trzeba, że nie racji obecny skarżący podnosząc, że w ramach udzielonego temu pełnomocnikowi umocowania ograniczył je w następstwie czego mandatariusz nie mógł skutecznie odbierać przeznaczonej dla mandata korespondencji sądowej.”

W ogóle o tym nie wspomniałem.

 

Skoro wspomnieli o tym sędziowie SSA W. Kościołek, SSA Władysław Pawlak i SSA Grzegorz Krężołek wyjaśnić muszę, że pełnomocnictwo do odbierania korespondencji ograniczyłem adw. W. Mordarskiemu na podstawie pouczenia udzielonego mi pismem z dnia 14 czerwca 2004 r. przez Przewodniczącą Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Agnieszki Oklejak.

Na jego podstawie w czerwcu 2004 r. złożyłem do akt sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. XI CR 603/04 pismo zawierające: „Ograniczenie pełnomocnictwa Pana Mecenasa Wiktora Mordarskiego w postępowaniu z powództwa Z. Kękuś”
W uzasadnieniu podałem m.in.:

„W związku  z  postępowaniem z mojego powództwa:

1.     Informuję, że ograniczam pełnomocnictwo  mego Pełnomocnika, Pana Mecenasa Wiktora Mordarskiego   przez pozbawienie Go prawa do odbierania, kierowanej przez Sąd  korespondencji w postępowaniu z mego powództwa.

2.     Wnoszę  o przesyłanie przez Sąd  korespondencji  w postępowaniu z mego powództwa bezpośrednio do mnie na adres (…)

Uzasadnienie

Od listopada 2002 r. zatrudniony jestem w firmie zlokalizowanej we Wrocławiu.

Niezwykle utrudnione są wobec powyższego moje bezpośrednie kontakty z moim Pełnomocnikiem, Panem Mecenasem Wiktorem Mordarskim.

Celem odbierania, kierowanej  ewentualnie do Niego korespondencji w postępowaniu z mego powództwa od mego Pełnomocnika musiałbym:

-          spotykać się z Pełnomocnikiem w weekendy, zakłócając  Mu  - i sobie samemu, szczególnie wtedy, gdy spędzam je (co drugi, Postanowieniem Sądu – sygn. akt XI CR 603/04) z synami - ich spokój,  lub

-          pokonywać – nie chcąc zakłócać weekend’ów memu Pełnomocnikowi  - po zakończeniu pracy, samochodem dystans  w sumie ok. 600 (sześćset) kilometrów, jadąc z Wrocławia do Krakowa i z powrotem, w tym wracając do Wrocławia w późnych godzinach nocnych (by niedługo później,  rano iść do pracy).

Wobec powyższego, wnoszę, jak na wstępie”

 

A oto treść pouczenia, które pismem z dnia 14 czerwca 2004 r. udzieliła mi Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Agnieszka Oklejak i na podstawie którego ja ograniczyłem pełnomocnictwo udzielone adw. W. Mordarskiemu do odbierania korespondencji Załącznik 8:

„Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny, Kraków dnia 14 czerwca 2004 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Odpowiadając na Pana pismo z dnia 31 maja 2004 r. uprzejmie informuję, że Sąd doręcza wszelkie pisma i wezwania stronie zastąpionej przez adwokata – temu adwokatowi. Odmienny sposób doręczania pism i wezwań może mieć miejsce jedynie przez ograniczenie  w tym zakresie  udzielonego adwokatowi pełnomocnictwa Przewodnicząca Wydziału SSO Agnieszka Oklejak”.

Dowód:               Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo Przewodniczącej Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Agnieszki Oklejak z dnia 14 czerwca 2004r. – Załącznik 8

 

Albo mnie oszukała zatem SSO Agnieszka Oklejak, albo oszukało mnie sześcioro sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, tj. skład;  SSA Paweł Rygiel, SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Józef Wąsik i skład: SSA Wojciech Kościołek, SSA  Władysław Pawlak, SSA Grzegorz Krężołek.

Zaprezentowali:

1.     SSO A. Oklejak w piśmie z dnia 14 czerwca 2004 r. /Załącznik 8/ i …

2.     SSA Paweł Rygiel, SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Józef Wąsik, którzy wydali Postanowienie z dnia 17 stycznia 2006 r.  /Załącznik 10/ i przesłali je do mojego pełnomocnika oraz

3.     SSA Wojciech Kościołek, SSA  Władysław Pawlak, SSA Grzegorz Krężołek, którzy  w uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 28 czerwca 2011 r. /Załącznik 7/

całkowicie wykluczające się stanowiska.

 

Zaskoczony informacją z zacytowanego wyżej Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2011 r., że – Załącznik 7:  „Wbrew twierdzeniom skargi przed wyznaczeniem terminu rozprawy w dniu 30 kwietnia 2006 r. /rozprawa odbyła się w dniu 10 kwietnia 2006 r. – ZKE/ wniosek skarżącego o wyłączenie Sędziów tworzących skład rozpoznający sprawę na poprzedniej rozprawie został rozpoznany. Orzeczeniem z dnia 17 stycznia 2006 r. wniosek pozwanego /ja byłem powodem w sprawie – ZKE/ został oddalony. Odpis tego postanowienia został prawidłowo doręczony jego pełnomocnikowi procesowemu adw. Wiktorowi Mordarskiemu /por. k. 2524/”, pismem z dnia 10 sierpnia 2011 r. złożyłem:

  1. Wniosek o doręczenie mi:
    1. odpisu dowodu doręczenia adw. Wiktorowi Mordarskiemu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2006 r. w przedmiocie mojego wniosku z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzej Struzik, SSA Wojciech Kościołek, SSO del. Zbigniew Ducki.
    2. kserokopii postanowienia z dnia 17 stycznia 2006 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o wyłączenie SSA Andrzej Struzika, SSA Wojciecha Kościołek, SSO del. Zbigniewa Duckiego.”

 

W nadanej w dniu 29.08.2011 r. i doręczonej mi we wrześniu 2011 r. przesyłce listowej poleconej numer 101332163 /Załącznik 1/:

Dowód:                                 Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 417/11, przesyłka listowa polecona

numer 101332163, nadana w dniu 29.08.2011 r. – Załącznik 1

Sąd Apelacyjny doręczył mi:

1.     pismo przewodnie z dnia 26.08.2011 r. – Załącznik 9

2.     odpis Postanowienia z dnia 17 stycznia 2006 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o wyłączenie sędziów, składu Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który podczas rozprawy w dniu 30 grudnia 2005 r. rozpoznawał apelację, którą złożyłem od w.w. wyroku SSO Teresy Dyrga z dnia 22.11.2004 r. – Załącznik 10,

3.     Potwierdzenie Odbioru w dniu 26 stycznia 2006 r. przez Kancelarię Adwokacką adw. Wiktora Mordarskiego /ul. Mogilska 11/ pisma /sygn. akt: I ACa 1633/05/ nadanego w dniu 24 stycznia 2006 r. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie – Załącznik 11.

 

W piśmie przewodnim z dnia 26.08.2011 r. podano – Załącznik 9:
„Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny Kraków /adres – ZKE/, dnia 26/08/2011 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś skarga o wznowienie postępowania I ACa 1633/05 przekazuje w załączeniu odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 17.01.06 r. oraz kserokopię dowodu doręczenia w/w odpisu postanowienia – adw. Wiktorowi Mordarskiemu

Jednocześnie Sąd wzywa o opłatę w kwocie 7 zł. Z upoważnienia Kierownika Wydziału I Cywilnego Sądu Apelacyjnego St. Sekretarz Sądowy Jolanta Łaszczyk”

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 417/11, pismo z dnia 26 sierpnia 2011 r. – Załącznik 9

 

W Postanowieniu z dnia 17 stycznia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie podał – Załącznik 10:
„Sygn. akt I ACa 1633/05 POSTANOWIENIE Dnia 17 stycznia 2006 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny W następującym składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Rygiel Sędziowie: SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Józef Wąsik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2006 r. sprawy z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04 postanawia: oddalić wniosek powoda o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów: SA Andrzeja Struzika, SA Wojciecha Kościołka i SO Zbigniewa Duckiego St. Sekretarz Sądowy Jolanta Łaszczyk”

Dowód:                                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 417/11, postanowienie z dnia 17 stycznia 2006 r. 

Załącznik 10

 

A oto treść Potwierdzenia Odbioru z dnia 26 stycznia 2006 r. – Załącznik 11:

 „Potwierdzenie Odbioru Adresat przesyłki Pan adwokat Wiktor Mordarski Kancelaria Adwokacka ul. Mogilska 11 31-542 Kraków  Data 24/01/2006 numer przesyłki 33931 Adresat potwierdzenia - Nadawca przesyłki Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny Mogilska 17 31-542 Kraków 

Data: 24/01/2006

Sygn. akt IACa 1633/05 Rodzaj pisma: odp.post. SA

pieczęć: Kancelaria Adwokacka ul. Mogilska 1131-542 Kraków  WPŁYNĘŁO dn. 26.01.2006”

Dowód:                 Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Kraków, Potwierdzenie Odbioru przesyłki listowej poleconej w dniu 26.01.2006 r., karta 2524  akt sprawy Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. I ACa 1633/05 – Załącznik 11

 

Adw.  Wiktor Mordarski najpewniej osobiście odebrał w dniu 26.01.2012 r. przesyłkę listową, w której znajdowało się postanowienie z dnia 17.01.2006 r.

Parafa, którą złożono na Potwierdzeniu Odbioru jest wręcz identyczna jak parafy złożone przez adw. W. Mordarskiego na pismach, w których jestem posiadaniu.

 

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał zatem mój wniosek z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów Andrzeja Struzika, Wojciecha Kościołka i Zbigniewa Duckiego i przesyłką listową nadaną w dniu 24 stycznia 2006 r. /Załącznik 11/ wysłał do adw. Wiktora Mordarskiego Postanowienie w tej sprawie, a adw. Wiktor Mordarski odebrał w.w. przesyłkę listową w dniu 26 stycznia 2006 r. /Załącznik 11/.

Adw. Wiktor Mordarski nie poinformował mnie jednak o doręczeniu mu postanowienia z dnia 17 stycznia 2006 r.

 

§ 53 Kodeksu Etyki Adwokackiej stanowi:
„Adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego żądanie – wszystkie otrzymane przez niego dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej przez siebie sprawie.”

Na adwokacie spoczywa zatem szczególny, określony § 53 Kodeksu Etyki Adwokackiej obowiązek doręczania klientowi wszystkich pism otrzymanych przez niego od sądu w prowadzonej sprawie.

Mimo przedstawionej mu przeze mnie prośby, by mnie informował o wszystkich doręczanych mu przez sąd pismach w mojej sprawie, adw. W. Mordarski – ja poinformowany, zgłaszałem się do adw. Wiktora Mordarskiego -  po ich odbiór zataił przede mną, że mu Sąd Apelacyjny w Krakowie doręczył Postanowienie z dnia 17 stycznia 2006 r., nie przekazał mi go nigdy, nie poinformował mnie, że go posiada (sam nie złożył  na nie zażalenia).

 

Jak wspomniałem, przekonany, że Sąd Apelacyjny w Krakowie nie rozpoznał złożonego przeze mnie podczas rozprawy w dniu 30 grudnia 2005 r. wniosku o wyłączenie Sądu w składzie, SSA Andrzej Struzik, SSA Wojciech Kościołek, SSO del. Zbigniew Ducki, pismem złożonym w  dniu 10 kwietnia 2006 r. o godz. 8:30 zawiadomiłem Sąd o przyczynach mojej nieobecności na rozprawie w tym dniu o godz. 10:00 i nie stawiłem się na nią.

Jako przyczynę nieobecności podałem – Załącznik 4:

„Informuję, że nie stawię się na planowaną na 10 kwietnia 2006 r., godz. 10:00 rozprawę apelacyjną od wyroku, który sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSO Teresa Dyrga wydała w postępowaniu z mojego powództwa o rozwód do sygn. akt XI CR 603/04 w dniu 22 listopada 2004 r.

 (…) Wskazać zatem należy, że organizując rozprawę w dniu 10 kwietnia 2006 r. (…) nie rozpatrując mego wniosku z  30 grudnia 2005 r. o wyłączenie Sądu pod przewodnictwem SSA A. Struzika, Sąd Apelacyjny w Krakowie oczywiście i rażąco obraża (…) art. 394 § 1, p. 10 k.p.c.

(…) Nie stawię się wobec powyższego na rozprawie planowanej przez Sąd na 10 kwietnia 2006 r.”
Dowód:                                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, pismo Z. Kękusia z dnia 10 kwietnia 2006 r. –

Załącznik 4

 

W tym miejscu wskazać należy, że ponieważ Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał w dniu 17.01.2005 r. mój wniosek z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów A. Struzika, W. Kościołka i Z. Duckiego:

1.     Sąd Apelacyjny w Krakowie mógł prowadzić rozprawę w dniu 10 kwietnia 2006 r., w tym w składzie z sędzią Andrzejem Struzikiem,

2.     uzasadnione było stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w przedmiocie odrzucenia mojej skargi z dnia 8 kwietnia 2011 r. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt : I ACa 1633/05.

 

Oszukał mnie natomiast mój pełnomocnik adw. Wiktor Mordarski, który nie zawiadomił mnie o doręczeniu mu w dniu 26 stycznia 2005 r. Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2006 r. /Załącznik 10/.

To nie Sąd Apelacyjny w Krakowie prowadząc rozprawę w dniu 10 kwietnia 2006 r. pod moją nieobecność pozbawił mnie możności obrony moich praw lecz adw. Wiktor Mordarski przez ukrycie przede mną informacji o doręczeniu mu Postanowienia z dnia 17.01.2006 r. spowodował podjęcie przeze mnie uzasadnionej wobec posiadanej przeze mnie wiedzy decyzji o moim niestawiennictwie.

Wskazać należy, że prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy w dniu 10.04.2006 r., a także w przeciwieństwie do mnie wiedzący o tym, że mój wniosek z dnia 30.12.2005 r. został rozpoznany w dniu 17 stycznia 2006r., będąc od dnia 26 stycznia 2006 r. w posiadaniu postanowienia z dnia 17.01.2006 r., adw. Wiktor Mordarski także nie stawił się na rozprawę apelacyjną w dniu 10 kwietnia 2006 r.
W protokole rozprawy podano - Załącznik 5:
„Powód nie stawił się jak też nie stawił się jego pełnomocnik adwokat Wiktor Mordarski, dowód doręczenia zawiadomienie dla pełnomocnika powoda w aktach, brak natomiast dowodu doręczenia zawiadomienia dla powoda.”

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, Protokół rozprawy w dniu 10 kwietnia 2006r. – Załącznik 5

 

Ja przegrałem sprawę prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Krakowie od czerwca 1997 r. z powodu mojej nieobecności na rozprawie z dniu 10.04.2006 r. spowodowanej ukryciem przede mną przez adw. Wiktora Mordarskiego, że doręczono mu postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 17.01.2006 r. /Załącznik 10/.

Podkreślić należy, że adw. Wiktor Mordarski nie tylko nie przekazał mi nigdy doręczonego mu w dniu 26 stycznia 2006 r. postanowienia z dnia 17 stycznia 2006 r. – ani nie poinformował mnie o jego wydaniu – ale sam nie złożył na nie zażalenia.

Adw. Wiktor Mordarski wyświadczył zatem - moim kosztem, tj. oszukując mnie - przysługę sędziom  Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzejowi Struzikowi, SSA Wojciechowi Kościołkowi i SSO del. Zbigniewowi Duckiemu.

Złożone przeze mnie zażalenie na postanowienie z dnia 17.01.2006 r. rozpoznawał by Sąd Najwyższy.

Adw. Wiktor Mordarski postanowił oszczędzić tego – tj. kompromitacji - w.w. sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym jego obecnemu Prezesowi SSA Andrzejowi Struzikowi.

Adw. Wiktor Mordarski oszukał mnie.

Nie poinformował mnie, że Sąd Apelacyjny rozpoznał w dniu 17.01.2006 r. mój wniosek z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie SSA A. Struzika, SSA W. Kościołka i SSO del. Z. Duckiego, nie doręczył mi tego postanowienia.

Nie przekazując mi doręczonego mu w dniu 26 stycznia 2006 r. postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17.01.2006 r. adw. Wiktor Mordarski:

1.     pozbawił mnie możności skorzystania z określonego w art. 394 § 1 kpc prawa do złożenia zażalenia na to postanowienie.
Wskazać należy, że Sąd Apelacyjny w Krakowie, który rozpoznał mój wniosek nie przedstawił dlań żadnego uzasadnienia – Załącznik 10.
Sąd oczywiście i rażącą naruszył prawo określone w art. 357 § 2 kpc, który stanowi: „Postanowienia wydane na  posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć wraz z uzasadnieniem. (…)”
Artykuł  394 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„[dopuszczalność zażalenia, termin, forma] Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji  i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest (…) 10. Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego.”

Mój pełnomocnik, adw. Wiktor Mordarski zrobił zatem moim kosztem przysługę sześciu sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, tj.:

a.     SSA Andrzejowi Struzikowi, SSA Wojciechowi Kościołkowi, SSO del. Zbigniewowi Duckiemu, których dotyczył mój wniosek z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie,

b.     SSA Pawłowi Ryglowi, SSA Hannie Nowickiej de Poraj, SSA Józefowi Wąsikowi, którzy wydali w dniu 17 stycznia 2006 r. postanowienie o oddaleniu mojego wniosku z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie SSA Andrzeja Struzika, SSA Wojciecha Kościołka, SSO del. Zbigniewa Duckiego, nie sporządziwszy doń uzasadnienia, tj. z naruszeniem prawa określonego w art. 357 § 2 kpc w zw. z art. 394 § 1 kpc.

2.     spowodował, że ja przekonany, iż Sąd Apelacyjny w Krakowie nie rozpoznał mojego wniosku z dnia 30 grudnia 2005 r. nie stawiłem się na rozprawę apelacyjną w dniu 10 kwietnia 2006 r., usprawiedliwiając moją nieobecność złożonym w tym dniu o godz. 8.30 pismem – Załącznik 2, Załącznik 4.

 

Z przyczyn leżących wyłącznie po stronie adw. Wiktora Mordarskiego ja przegrałem sprawę, zakończoną w pierwszej instancji wyrokiem wydanym w dniu 22 listopada 2004 r. przez wyłączoną wtedy z mocy ustawy sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny Teresę Dyrga.

Rozprawę apelacyjną w dniu 10 kwietnia 2006 r. prowadził jako Przewodniczący składu sędzia Paweł Rygiel, który w dniu 17 stycznia 2006 r. przewodniczył składowi sędziowskiemu, który sporządzonym bez uzasadnienia Postanowieniem /Załącznik 10/ oddalił mój wniosek z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów SA Andrzeja Struzika, SA Wojciecha Kościołka i SA Zbigniewa Duckiego.

Sędzią sprawozdawcą podczas rozprawy w dniu 10 kwietnia 2006 r. był sędzia SA Andrzej Struzik, sympatyk i obrońca sędzi Teresy Dyrga.

Gdy – na przykład - w kwietniu 2004 złożyłem zażalenie na postanowienie koleżanek sędzin  sędzi Teresy Dyrga o oddaleniu mojego wniosku o jej wyłączenie, podając w uzasadnieniu, że sędzia T. Dyrga  oczywiście i rażąco naruszyła moje konstytucyjne[1] i ustawowe[2] prawo dostępu do dokumentów w rozpoznawanej przez nią sprawie z mojego powództwa przez lekceważenie mojego wniosku o doręczenie mi kopii wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchylenia, jako dotkniętego nieważnością wyroku sędzi Izabeli Strózik z dnia 21 maja 2003 r. /patrz: s. 12 niniejszego pisma oraz Załącznik 15/ wyjaśnił mi przewodniczący składu sędziowskiego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który rozpoznawał zażalenie, sędzia Andrzej Struzik, że sędzia Teresa Dyrga … nie dostrzegła mojego wniosku oraz pouczył mnie, że sędzia Teresa Dyrga jest autorytetem moralnym, albowiem  tak ustalił Sąd Najwyższy w 1971 r.:

„Zażalenie nie jest uzasadnione . W pierwszej kolejności wskazać należy, że Sąd Okręgowy trafnie odwołał się w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia do treści oświadczeń sędziów, których dotyczył wniosek powoda o wyłączenie. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 1971 sygn. I CZ 212/71 (publ. OSNC 1972/3/55) autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego wyjaśnienia i jeżeli strona żądająca wyłączenia zaprzecza prawdziwości, obowiązana jest wskazać i udowodnić okoliczności, które by podważały wiarygodność oświadczenia sędziego.

(…) Zwłoka w doręczeniu powodowi odpisów dokumentów nie tylko nie świadczy o stronniczym nastawieniu sędziego, ale jest zrozumiała, o ile mieć na uwadze niespotykaną liczbę i objętość pism powoda. Niestety, w taki zalewie pism procesowych, jak też kopii pism kierowanych do różnych organów, niektóre wnioski mogą nie zostać od razu dostrzeżone.”

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I Acz 1061/04, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie pod przewodnictwem sędziego A. Struzik z dnia 26 lipca 2004r.

 

Wniosek z tego, co podał sędzia Andrzej Struzik, że to autorytet moralny sędzia Teresa Dyrga oświadczyła autorytetowi moralnemu sędziemu Andrzejowi Struzikowi, że ona nie dostrzegła mojego wniosku i autorytet moralny sędzia Andrzej Struzik jej uwierzył.

Na nic wola ustawodawcy i nałożony przez niego na autorytety moralne – i nieskazitelne charaktery; jak wiadomo z mocy prawa określonego przepisami ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych” sędzią może być tylko ten, kto jest … nieskazitelnego charakteru - obowiązek sądu kierowania się rzeczywistymi ustaleniami faktycznymi.

Nawiasem mówiąc, gdy tylko złożyłem wniosek o wyłączenie sędzi Teresy Dyrga, ten autorytet moralny i nieskazitelna charakter … natychmiast dostrzegła mój wniosek i uczyniła zadość mojemu wnioskowi, wypełniając wreszcie jej konstytucyjny i ustawowy obowiązek.

Autorytet moralny i nieskazitelny charakter, sędzia Teresa Dyrga potrzebowała bodźca, żeby się zabrać do rzetelnej pracy.

 

Uchroniony przez mojego pełnomocnika, adw. Wiktora Mordarskiego przed wyłączeniem, sympatyk i obrońca autorytetu moralnego, sędzi Teresy Dyrga, sędzia Andrzej Struzik był sędzią sprawozdawcą podczas rozprawy w dniu apelacyjnej w dniu 10 kwietnia 2006 r.

Składowi sędziowskiemu przewodniczył sędzia SA Paweł Rygiel, który uchronił – we współpracy z moim pełnomocnikiem adw. Wiktorem Mordarskim – przed wyłączeniem sędziego SA Andrzeja Struzika wydając jako Przewodniczący składu sędziowskiego w dniu 17 stycznia 2006 r. sporządzone bez żadnego uzasadnienia Postanowienie /Załącznik 10/ o oddaleniu mojego wniosku o jego – oraz SSA Wojciecha Kościołka i SO del. do SA Zbigniewa Duckiego – wyłączenie.

Wielce przydatny okazał się dla wszystkich wyżej wymienionych sędziów – oraz kilkunastu innych sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Okręgowego w Krakowie, patrz; s. 15 niniejszego pisma – mój pełnomocnik, adw. Wiktor Mordarski.

Okazał się mój, przeze mnie opłacany  pełnomocnik, przydatny dla wszystkich poza … mną.

 

xxx

 

Z przyczyn leżących wyłącznie po stronie mojego pełnomocnika w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny sygn. akt XI CR 603/04 adw. Wiktora Mordarskiego ja poniosłem straty w kwotach:

I.      10.000,00 /słownie: dziesięć tysięcy/ zł, którą uiściłem w dniu 1 sierpnia 2005 r. jako opłatę od apelacji, którą złożyłem od wyroku z dnia 22 listopada 2004 r. /sygn. akt XI CR 603/04/ Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny:

1.     wydanego przez wyłączoną z mocy ustawy Teresę Dyrga – patrz: s. 11 niniejszego pisma oraz Załącznik 14 oraz Załącznik 13,

2.     utrzymanego w mocy przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. /sygn. I ACa 1633/05/ wydanym:

a.     przez Sąd w składzie z uchronionym przed wyłączeniem przez adw. W. Mordarskiego w opisanych wyżej okolicznościach  sympatykiem i obrońcą sędzi Teresy Dyrga sędzią Andrzejem Struzikiem jako sędzią sprawozdawcą,

b.     pod moją nieobecność spowodowaną moją niewiedzą, że Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał w dniu 17.01.2006 r. postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z  dnia 30.12.2005 r. o wyłączenie sędziów SA A. Struzika, SA Wojciecha Kościołka, SO del. Zbigniewa Duckiego, ukryte  przede mną przez adw. W. Mordarskiego,

c.     pod nieobecność mojego pełnomocnika, adw. Wiktora Mordarskiego, prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy – patrz: s. 4 i Załącznik 5.

II.     minimum 10.000,00 /słownie: dziesięć tysięcy/ zł, którą łącznie wypłaciłem adw. Wiktorowi Mordarskiemu jako honorarium w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r.
Dowód:                 Dowód z zeznań pozwanego, adw. Wiktora Mordarskiego

III.    5.755,20 /pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 20/100/ zł, tj. odsetek od zagrabionej mi bezprawnie przez Sąd Okręgowy w Krakowie  w dniu 6 października 2003 r. i przetrzymywanej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie sędzi tumana i kłamcy – obecnie SSO tj. po awansie – Izabeli Strózik i adw. W. Mordarskiego kwoty 7.700,00 zł.
Wskazać należy, że adw. Wiktor Mordarski:

1.     Dopuścił do wydania przez sędzię Izabelę Strózik jej dotkniętego nieważnością wyroku z dnia 21 maja 2003 r. przez jego uczestnictwo w rozprawie w tym dniu.
Z przyczyn nierozpoznania przez koleżanki sędzi Izabeli Strózik z Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego  w Krakowie mojego wniosku z dnia 23 kwietnia 2003 r. o wyłączenie sędzi Izabeli Strózik /SSO Agnieszka Oklejak (Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Teresa Dyrga i SSO Małgorzata Ferek rozpoznały w dniu 25 kwietnia 2003 r. i oddaliły nie złożony przeze mnie wniosek o … ubezwłasnowolnienie SSR I. Strózik/, zawiadomiłem Sąd, że nie stawię się na rozprawę w dniu 21.05.2003 r. W złożonym w Sądzie w dniu 19 maja 2003 r. usprawiedliwieniu mego niestawiennictwa na rozprawie w dniu 21 maja 2003r. podałem m.in.:
„W związku  z  przedstawionymi wyżej  regulacjami prawnymi uniemożliwiającymi Sędziemu prowadzenie postępowania aż do momentu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie, świadom, że Sędzia Pani I. Strózik,  przestrzegając prawa  wstrzyma się od udziału  w sprawie i planowana na dzień 21 maja 2003 r. rozprawa nie dojdzie  do skutku,  także ja nie stawię się na przesłane mi pocztą wezwanie”.

Dowód:                                 Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04,

pismo procesowe Z. Kękuś z dnia 19 maja 2003r.

Prosiłem adw. W. Mordarskiego, by także nie uczestniczył w rozprawie w dniu 21.05.2003 r.
Adw. W. Mordarski uczestniczył w niej jednak – wyjaśnił mi potem, że taki jest jego obowiązek – i udzielał odpowiedzi na pytania wyłączonej z mocy ustawy SSR I. Strózik.
Gdy złożyłem później skargę do Ministra Sprawiedliwości na sędzię I. Strózik, że prowadziła rozprawę nie tylko będąc wyłączoną z mocy ustawy, ale także pod moją nieobecność, p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich Agnieszka Sumińska wyjaśniła mi, że – Załącznik 12, cytat:
„(…) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17 czerwca 2003 r. po dokonaniu niezbędnych ustaleń uprzejmie wyjaśniam, co następuje: Toczące się przed Sądem Okręgowymw Krakowie XI Wydziałem Cywilnym Rodzinnym postępowanie o sygnaturze akt I1C 1115/97/R /następnie, tj. po uchyleniu wyroku z dnia 21 maja 2003 r. sędzi I. Strózik, XI CR 603/04 – ZKE/ zostało zakończone wydaniem wyroku w dniu 21 maja 2003 r. Przedstawione przez Pana zarzuty dotyczące jego przebiegu nie znajdują potwierdzenia. (…) Rozprawę odroczono do dnia 21 maja 2003 r. i wezwano Pana do osobistego stawiennictwa pod rygorem pominięcia dowodu z zeznań. Pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie nie stawił się Pan, był natomiast obecny Pana pełnomocnik. Wobec powyższego sąd wydał orzeczenie bez przeprowadzenia tego dowodu.”
Dowód:                                 Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. DSP.V.051/107/02L, pismo z dnia 2 lipca 2003 r.
p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich Agnieszki Sumińskiej – Załącznik 12

Gdyby adw. W. Mordarski nie uczestniczył – jak go prosiłem - w rozprawie sędzia I. Strózik nie wydała by wyroku.

2.     Uczestniczył pod moją nieobecność w rozprawie prowadzonej w dniu 22 listopada 2004 r. przez SSO Teresę Dyrga. Ja w niej nie uczestniczyłem, po tym, gdy w dniu 19 listopada 2004 r. złożyłem wniosek o wyłączenie SSO T. Dyrga – patrz: tekst poniżej – a ponadto w dniu 21.11.2004 r. miałem wypadek, mocno się potłukłem i lekarz Medicover Sp. z o.o. przepisawszy mi środki przeciwbólowe wydał dla mnie zwolnienie lekarskie.
Prosiłem adw. W. Mordarskiego, by wręczył sędzi T. Dyrga moje zwolnienie lekarskie i nie uczestniczył w rozprawie pod moją nieobecność.
Adw. W. Mordarski uczestniczył w niej jednak – bo, jak mi potem wyjaśnił, taki jest jego obowiązek – a po wysłuchaniu wyroku wydanego przez sędzię Teresę Dyrga … nie złożył wniosku, by ta orzekła o zwróceniu mi przez Sąd kwoty 7.700,00 zł.

3.     Prawidłowo zawiadomiony, nie stawił się na rozprawę apelacyjną w dniu 10 kwietnia 2006 r., wiedząc, że Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał w dniu 17 stycznia 2006 r. Postanowienie /Załącznik 10/ – będąc od dnia 26.01.2006 r. w posiadaniu tego Postanowienia - o oddaleniu mojego wniosku z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie SSA A. Struzika, SSA Wojciecha Kościołka i SO del. Z. Duckiego, ukrywając to postanowienie przede mną.
Pod moją, oszukanego przez mojego pełnomocnika adw. W. Mordarskiego nieobecność i jego samego także nieobecność na rozprawie w dniu 10.04.2006 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie  z sędzią Andrzejem Struzikiem jw. Składzie ako sprawozdawcą, utrzymał w mocy wyrok sędzi Teresy Dyrga z dnia 22.11.2004 r., w tym  nie orzekł o zwróceniu mi skradzionej mi kwoty 7.700,00 zł.
Okazało się, że wbrew prezentowanemu mi dwukrotnie w podanych wyżej okolicznościach stanowisku, że pełnomocnik musi uczestniczyć w rozprawie, okazało się, że jednak nie musi.
Adw. W. Mordarski uczestniczył w posiedzeniach, gdy z korzyścią dla mnie było, by nie uczestniczył, a nie uczestniczył po tym, gdy mnie oszukał.

 

Rozprawa apelacyjna w dniu 10 kwietnia 2006 r. odbywała się w sprawie – patrz: Wyrok z dnia 10 kwietnia 2006 r., s. 5 niniejszego pisma oraz Załącznik 6:

1.     wyroku, który  w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny sygn. akt XI CR 603/04 wydała w dniu 22 listopada 2006 r. sędzia Teresa Dyrga,
Dowód:                Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22

listopada 2004 r. – Załącznik 13

2.     zażalenia, które ja złożyłem na postanowienie Przewodniczącej Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Agnieszki Oklejak w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o zwolnienie mnie z opłaty w kwocie 10.000,00 /słownie: dziesięć tysięcy/ zł od apelacji, którą złożyłem od wyroku SSO T. Dyrgi z dnia 22.11.2004 r.

 

Pod moją – z wyłącznej winy adw. Wiktora Mordarskiego – nieobecność oraz pod mojego pełnomocnika, adw. W. Mordarskiego nieobecność, Sąd Apelacyjny w Krakowie z sędzią SA Pawłem Rygiel jako Przewodniczącym i SSA Andrzejem Struzikiem jako sędzią sprawozdawcą podczas rozprawy w dniu 10.04.2006 r. oddalił zażalenie i apelację – patrz: Wyrok z dnia 10 kwietnia 2006 r., s. 5 niniejszego pisma oraz Załącznik 6.

Przegrałem sprawę.

Wygrali sędziowie wspierani przez mojego pełnomocnika,  adw. Wiktora Mordarskiego.

 

W tym miejscu wskazać należy, że sędzia Teresa Dyrga wydała wyrok podczas rozprawy prowadzonej przez nią w dniu 22 listopada 2004 r., tj. będąc nieuprawnioną do jej prowadzenia.

Ja złożyłem bowiem w dniu 19 listopada 2004 r. wniosek o wyłączenie SSO Teresy Dyrga  - ponieważ podczas prowadzonego przez nią posiedzenia w dniu 21.10.2004 r. na życzenie pełnomocnika mojej żony, adw. Barbary Szczanieckiej pozbawiła mnie możności skorzystania z prawa do uczestnictwa w nim zgłoszonej przeze mnie osoby zaufania /art. 154 kpc - i wniosek ten rozpoznały i oddaliły następnego dnia, tj. 20 listopada 2004 r. /sobota/ trzy koleżanki sędziny SSO Teresy Dyrga z Wydziału Xi Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okregowego w Krakowie  SSO Agnieszka Oklejak /przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego/, SSO Jadwiga Osuch, SSO Danuta Kłosińska.

Dowód:                 Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. – Załącznik 14

 

Ogromne były determinacja, odwaga oraz … przekonanie o bezkarności sędzi Teresy Dyrga.

Prawo konstytucyjne i ustawowe stanowi bowiem:

1.     Artykuł 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjatki od tej zasady oraz tryb zaskarżenia określa ustawa.”

2.     Artykuł  357 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
 „Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza obu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem; (…).”

3.     Artykuł 395 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej, a w przypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 – niezwłocznie po złożeniu zażalenia bez doręczenia go stronie przeciwnej. Odpowiedź na zażalenie może być wniesiona wprost do sądu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doręczenia zażalenia.

4.     Artykuł  394 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„[dopuszczalność zażalenia, termin, forma] Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji  i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest (…) 10. Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego.”

5.     Artykuł 394 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia.”

6.     Artykuł 50 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „[wniosek o wyłączenie] Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki”.

7.     Artykuł 51 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „[obowiązki sędziego] Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie”.

 

Nie tylko prowadząc rozprawę w dniu 22 listopada 2004 r., ale w dodatku wydając wyrok, sędzia Teresa Dyrga oczywiście i rażąco naruszyła prawo określone wyżej wymienionymi przepisami Konstytucji i ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Wydała wyrok w dniu 22 listopada 2004 r., nawet zanim Sąd Okręgowy w Krakowie doręczył mi postanowienie z dnia 22 listopada 2004 r.

Wydała wyrok będąc wyłączoną z mocy ustawy, tzn. wyrok dotknięty nieważnością.

Pozbawiła mnie ponadto możności obrony moich praw.

 

Wskazać należy, że wyrok wydany w dniu 22 listopada 2004 r. przez sędzię Teresę Dyrga był drugim wyrokiem wydanym w sprawie z mojego powództwa o rozwód sygn. akt Xi CR 603/04.

Pierwszy wydała w dniu 21 maja 2003 r. sędzia Izabela Strózik.

Ponieważ wydając go była wyłączona z mocy ustawy i pozbawiła mnie możności obrony moich praw, wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r. uchylił go Sąd Apelacyjny w Krakowie, podając w sentencji wyroku –  :
„Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: (…) na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003r. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po przywróceniu sprawy do Sądu I instancji zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/ Sąd Apelacyjny w Krakowie  - Wydział I Cywilny w składzie SSA Wojciech Kościołek, Sędziowie: SSA Marta Romańska, SSA Andrzej Strózik (…) po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. (…) uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie objętym rozprawą w dniu 21 maja 2003 r.  i sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego.” (podkreślenie moje – ZKE).

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 wyrok z 29 stycznia 2004 r. - Załącznik 15


W podsumowaniu 5 stronicowego uzasadnienia do w.w. wyroku Sąd Apelacyjny podał m.in.;

„(…) W konsekwencji przyjąć należy, iż postępowanie przed Sądem I instancji, w zakresie objętym ostatnią rozprawą, dotknięte jest nieważnością (art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c.). a zatem na podstawie art. 386 § 2 i art. 108 § 2 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.”

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 uzasadnienie do wyroku z 29 stycznia 2004 r.

 

Jako opłaty od złożonej przeze mnie apelacji od  wyroku z dnia 21 maja 2003 r. SSR I. Strózik, Wydział XI Cywilny-Rodzinny Sądu Okręgowego w Krakowie zażądał ode mnie kwoty 7.700 /słownie: siedem tysięcy siedemset/ złotych.

Dowód:                 Wezwanie z dnia 3 września 2003r. do usunięcia braków formalnych pisma procesowego poprzez uiszczenie opłaty od apelacji  z dnia 4 lipca 2003r. w kwocie 7.700 zł

 

Opłatę w kwocie 7.700,00 zł uiściłem w dniu 6 października 2003 r.

Mimo wygranej przeze mnie w dniu 29 stycznia 2004 apelacji od wyroku sędzi Izabeli Strózik, Sąd Okręgowy w Krakowie nie zwracał mi należnej mi kwoty 7.700,00 zł przez wiele lat.

Mimo moich licznych o jej zwrócenie mi starań.

Zwrócił mi ją Sąd dopiero w dniu 1 grudnia 2009 r., po tym, gdy złożyłem w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbarę Baran.

Zwrot w dniu 1 grudnia 2009 r. kwoty 7.700,00 zł z tytułu sprawy sygn. XI CR 603/04 potwierdza Pocztowy dowód nadania – Załącznik 16:

Dowód:                 Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowód nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. dla Z. Kękusia kwoty 7.700,00 zł – Załącznik 16

 

Jeśli Sąd Okręgowy w Krakowie zwrócił mi w dniu 1 grudnia 2009 r. uiszczoną przeze mnie w dniu 6 października 2003 r. kwotę 7.700,00 zł to znaczy, że:

1.     jej zwrócenie mi było obowiązkiem Sądu,

2.     było obowiązkiem mojego pełnomocnika adw. Wiktora Mordarskiego uczestniczyć w rozprawie apelacyjnej w dniu 10 kwietnia 2006 r. i zażądać, by Sąd Apelacyjny orzekł o zwróceniu mi tej kwoty, skoro o jej zwróceniu mi nie orzekła – oczywiście i rażąco naruszając praw określone w art. 108 § 1 kpc – sędzia Teresa Dyrga w wyroku z dnia 22.11.2004 r.

3.     było obowiązkiem mojego pełnomocnika adw. Wiktora Mordarskiego złożyć podczas rozprawy w dniu 22.11.2004 r. – skoro już w niej uczestniczył bez mojej zgody – wniosek, by sędzia Teresa Dyrga orzekła o jej zwróceniu mi w wyroku, który podczas tej rozprawy wydała.

 

Tymczasem adw. Wiktor Mordarski:

1.     ukrył przede mną, że Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał w dniu 17 stycznia 2006 r. mój wniosek z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów w składzie prowadzącym rozprawę w tym dniu, czym sprawił, że ja przekonany, iż rozprawa w dniu 10 kwietnia 2006 r. nie może się odbyć, nie stawiłem się – patrz: s. 4 niniejszego pisma oraz Załącznik 4,

2.     sam nie stawił się na rozprawę mimo, że był prawidłowo zawiadomiony – patrz: s. 4 niniejszego pisma oraz Załącznik 5,

 

Wskazać należy, że adw. Wiktor Mordarski w okresie od dnia 29 stycznia 2004 r., tj. od dnia wydania przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyroku uchylającego jako dotknięty nieważnością wyroku z dnia 21 maja 2003 r. SSR del. Izabeli Strózik do dnia 10 kwietnia 2006 r., gdy Sąd Apelacyjny w Krakowie pod moją i adw. Wiktora Mordarskiego nieobecność zakończył sprawę sygn. akt XI CR 603/04 w drugiej instancji, nie podjął żadnych działań na rzecz zwrócenia mi przez Sąd należnej mi kwoty 7.000,00 zł.

Z powodu niedopełnienia przez adw. Wiktora Mordarskiego jego obowiązków poniosłem stratę.

Sąd przetrzymywał przez ponad sześć lat bezprawnie – tj. z powodu oczywistego i rażącego, potwierdzonego przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 29.01.2004 r.  naruszenia prawa przez SSR Izabelę Strózik – wyegzekwowaną ode mnie w dniu 6 października 2003 r. kwotę 7.700,00 zł.

Wskazać także należy, że wydanym w opisanych wyżej okolicznościach wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. sędzia Teresa Dyrga orzekła – Załącznik 13:
„Sygn. akt XI CR 603/04Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 22 listopada 2004r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, w składzie SSO Teresa Dyrga (…) VI. ustala wpis ostateczny od rozwodu na kwotę 10.000zł (dziesięć tysięcy złotych). VII zarządza ściągnięcie na rzecz Skarbu Państwa (Kasa tut. Sądu)  tytułem uzupełnienia wpisu ostatecznego od rozwodu oraz tytułem kosztów opinii RODK od powoda Zbigniewa Kękusia kwotę 8.750 (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) (…)”.

Dowód:                 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04,  wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004r. – Załącznik 13

 

Kwotę 10.000,00 zł uiściłem w dniu 1 sierpnia 2005 r.

Celem wyegzekwowania ode mnie kwoty 8.750,00 zł zasądzonej wydanym niewątpliwie przez wyłączoną z mocy ustawy sędzię Teresę Dyrga komornik Rafał Nowicki de Poraj z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zamierza wystawić na licytację mieszkanie, w którym mieszka moja była żona z naszymi synami.

 

Pragnę także wyjaśnić, że w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. wypłaciłem adw. Wiktorowi Mordarskiemu honorarium w kwocie łącznej minimum kilkunastu tysięcy złotych.

Kwotę minimum 200,00 zł wręczałem adwokatowi podczas naszych spotkań odbywających się w dniu poprzedzającym dzień, w którym odbyć się miało posiedzeniem Sądu.

Za uczestnictwo w posiedzeniach płaciłem mu bezpośrednio po ich zakończeniu, w Sądzie  500,00 zł /za uczestnictwo w rozprawie apelacyjnej w dniu 29.01.2004 r. podczas której Sąd uznał moją apelację od wyroku sędzi Izabeli Struzik z dnia 21.05.2003 r. za zasadną wypłaciłem adw. W. Mordarskiemu honorarium w kwocie 1.500,00 zł, mimo że … sam sobie napisałem apelację/.

Z reguły odwiedzałem także adw. Wiktora Mordarskiego  w jego kancelarii wieczorem w dniu, w którym odbywało się posiedzenie, wypłacając mu kolejnych 200,00 zł.

Ilekroć adw. Wiktor Mordarski informował mnie, że otrzymał pismo z Sądu, zgłaszałem się po nie w jego Kancelarii wypłacając mu kwotę nie mniejszą niż 200,00 zł.

Dowód:                 Dowód z zeznań adw. Wiktora Mordarskiego

 

Wskazać należy, że przed rozprawą apelacyjną, która miała się odbyć w dniu 10 kwietnia 2006 r. kontaktowałem się z adw. Wiktorem Mordarskim i informowałem go, że ja nie stawię się na nią ponieważ Sąd nie rozpoznał – byłem przekonany, że nie rozpoznał – mojego wniosku z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie SSA A. Struzika, SSA W. Kościołka i SO del. Zbigniewa Duckiego.

Nawet wtedy nie poinformował mnie adw. W. Mordarski, że ten wniosek został rozpoznany przez Sąd Apelacyjny w dniu 17 stycznia 2006 r. – Załącznik 10, Załącznik 11.

 

Z podanych wyżej przyczyn, tj. z powodu oszukania mnie przez adw. Wiktora Mordarskiego, tj. ukrycia przez niego przede mną, że Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał w dniu 17 stycznia 2006 r. mój wniosek z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzeja Struzika, Wojciecha Kościołka, Z. Duckiego  i spowodowania ukryciem przede mną, że od dnia 26.01.2006 r. posiada Postanowienie z dnia 17.01.2006 r., nie uczestniczyłem w rozprawie apelacyjnej w dniu 10 kwietnia 2006 r., wnoszę, by Sąd zasądził na moją korzyść od adw. Wiktora Mordarskiego kwotę łączną  50.344,80 /słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści  cztery 80/100/ zł, na którą składają się kwoty:

1.     5.755,20  /pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 20/100/ zł, tj. kwota odsetek od kwoty 7.700,00 zł zasądzonej ode mnie przez sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie Izabelę Strózik w podanych wyżej okolicznościach i przetrzymywanej z winy  całkowicie biernej postawy adw. W. Mordarskiego podczas rozprawy przed Sądem Okręgowym w Krakowie w dniu 22 listopada 2004 r. i jego nieobecności podczas rozprawy przed Sadem Apelacyjnym w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. do dnia 1 grudnia 2009 r.,

2.     18.364,10 zł /osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery 10/100/ zł tj. sumy:

a.     straconej przeze mnie z podanych wyżej, leżących wyłącznie po stronie adw. Wiktora Mordarskiego  przyczyn kwoty 10.000,00 /słownie: dziesięć tysięcy/ zł uiszczonej przeze mnie w dniu 1 sierpnia 2005 r. jako opłata od apelacji, którą złożyłem od wyroku wydanego w opisanych wyżej okolicznościach przez wyłączoną z mocy ustawy SSO Teresę Dyrga w dniu 22.11.2004 r. i utrzymanego w mocy przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzeja Struzika, Pawła Rygla i Piotra Rusina wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. wydanym pod moją, spowodowaną oszustwem adw. W. Mordarskiego nieobecność i jego samego, prawidłowo zawiadomionego, a zatem nieusprawiedliwioną nieobecność,

b.     kwoty 8.364,10 zł /słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery 10/100/, tj. odsetek ustawowych ustalonych za okres od dnia 1 sierpnia 2005 r., gdy uiściłem kwotę 10.000,00 zł do dnia 15 maja 2012 r.

3.     17.475,50 /siedemnaście / zł, tj. sumy:

a.     kwoty 10.000,00 zł - minimum - honorarium, które łącznie z całą pewnością wypłaciłem adw. Wiktorowi Mordarskiemu w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r.

b.     kwoty 7.475,50 /słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 50/100/ zł, tj. odsetek ustawowych ustalonych za okres od dnia 27 kwietnia 2006 r., tj. od dnia wydania wyroku kończącego sprawę z mojego powództwa i udział w niej mojego (?) pełnomocnika, adw. Wiktora Mordarskiego, do dnia 15 maja 2012 r.

 

Ponadto muszę uiścić orzeczoną przez wyłączoną z mocy ustawy w dniu  22 listopada 2004 r. sędzię Teresę Dyrga wydanym przez nią wtedy wyrokiem kwotę uzupełnienia wpisu ostatecznego 8.750,00 zł.

Celem jej wyegzekwowania ode mnie komornik Rafał Nowicki de Poraj postanowił sprzedać mieszkanie, w którym zamieszkują moi synowi z moją byłą żoną.

W dniu 30 marca 2012 r. doręczono mi sporządzone przez komornika Rafała Nowickiego de Poraj „Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości o wezwanie do zapłaty długu” o treści – Załącznik 17:

„Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt III KMS 98/10 Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 przeciwko dłużnikowi Kękuś Zbigniew /adres – ZKE/ działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22-11-2004 w sprawie XI CR 603/04 zawiadamia na podstawie art. 805 kpc, że wszczyna przeciwko Panu/i postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela, którego przedmiotem jest: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12 położonego /adres – ZKE/

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości ma na ceku wyegzekwowanie od dłużnika następujących należności:

1. koszty postępowania i procesu                                               8.750,00-zł

2. koszty egzekucji                                                                          1.325,40 zł. – zaliczkowo

Wobec powyższego wzywam dłużnika na podstawie art. 923 kpc do zapłaty całej w/w należności wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem przystąpienia na wniosek wierzyciela do opisu i oszacowania nieruchomości.

Jednocześnie zawiadamiam – stosownie do art. 931 kpc, że zajęta nieruchomość pozostaje w zarządzie dłużnika, do którego stosuje się przepisy o zarządcy. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Dowód:                 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KMS 98/10, Zawiadomienie z dnia 15 marca 2012 r. – Załącznik 17

 

Ponieważ mój (?) pełnomocnik adw. Wiktor Mordarski:

1.     jego obecnością – wbrew mojej woli, tj. mimo mojej prośby, by po wręczeniu sędzi T. Dyrga zwolnienia lekarskiego usprawiedliwiającego moją nieobecność na rozprawie opuścił salę  – na rozprawie w dniu 22.11.2004 r. w tym udzielaniem przez niego odpowiedzi na pytania  „legitymizował” prowadzenie rozprawy przez wyłączoną z mocy ustawy sędzię, a potem,

2.     w opisany wyżej sposób, doskonale współpracował z sędziami Sądu Apelacyjnego w Krakowie w utrzymaniu w mocy wydanego przez nią, dotkniętego nieważnością - jakkolwiek przez sędziów Andrzeja Struzika, Pawła Rygla Piotra Rusina uznanego wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. wydanym pod moją i mojego pełnomocnika adw. W. Mordarskiego nieobecność za słuszny wyroku – a mnie z tego powodu grozi obecnie sprzedaż mieszkania, dorobku mojego i mojej byłej żony życia,

powinien mi wypłacić kwotę 8.750,00 zł bym mógł uczynić zadość żądaniu sędzi Teresy Dyrga, a obecnie komornika Rafała Nowickiego de Poraj.

xxx

 

Jak się dowiedziałem we wrześniu 2011 r., tj. po tym, gdy mi Sąd Apelacyjny w Krakowie doręczył:

1.     odpis postanowienia z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. I ACa 1633/05 – patrz: s. xxx niniejszego pisma oraz Załącznik 10,

2.     kserokopię Potwierdzenia Odbioru w dniu 26 stycznia 2006 r. przez mojego pełnomocnika, adw. Wiktora Mordarskiego przesyłki listowej poleconej nadanej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 24 stycznia 2006 r. i zawierającej, jak podano na przesyłce: „Rodzaj pisma: odp. post. SA” Załącznik 11

mój pełnomocnik oszukał mnie, przez niego przegrałem sprawę, a zatem okradł mnie adw. W. Mordarski z w.w. kwot.

Jeśli pozwany, adw. Wiktor Mordarski uzna, że większe wypłaciłem mu w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. honorarium niż w ustalonej przeze mnie w wielce konserwatywny sposób, tj. zaniżonej kwocie łącznej 10.000,00 zł, zaakceptuję takową, razem z ustalonymi od niej odsetkami.

Będzie nie fair ze strony adw. W. Mordarskiego, jeśli nie przyzna się przed Sądem, że wypłaciłem mu honorarium w kwocie łącznej minimum 10.000,00 zł.

Na zakończenie tej części pozwu pragnę wskazać na dowód doskonałej współpracy sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzeja Struzika, Pawła Rygla i Piotra Rusina z moim pełnomocnikiem, adw. Wiktorem Mordarskim.

Ja zawiadomiłem Sąd Apelacyjny w Krakowie pismem złożonym w dniu 10 kwietnia 2006 r. o godz. 8:30 że nie stawię się na rozprawę w tym dniu ponieważ: „(…) do dnia złożenia niniejszego pisma Sąd Apelacyjny w Krakowie nie doręczył mi: 1. Postanowienia w sprawie przedstawionego przeze mnie podczas rozprawy w dniu 30 grudnia 2005 r. i skutkującego zakończeniem tej rozprawy wniosku o wyłączenie Sądu rozpatrującego sprawę.”Załącznik 4.

Sąd Apelacyjny w Krakowie potwierdził doręczenie mu mojego pisma z dnia 10.04.2006 r. podając do protokołu rozprawy w dniu 10.04.2006 r. – Załącznik 5:
„W tym miejscu doręczono pismo powoda z dnia 10.04.2006 r., które odczytano, a z którego wynika, iż powód wie o terminie dzisiejszej rozprawy.”

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, Protokół rozprawy w dniu 10 kwietnia 2006r. – Załącznik 5

 

W załączeniu przesyłam wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10.04.2006 r. oraz sporządzone do niego uzasadnienie – Załącznik 6:

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05 IACz 1657/05, Wyrok z dnia 10 kwietnia 2006 r. – Załącznik 6

 

Ani słowem nie wspomniał Sąd Apelacyjny – tj. SSA Andrzej Struzik lub SSA Paweł Rygiel, bo zgodnie z Regulaminem sądów, przewodniczący lub sprawozdawca sporządzają uzasadnienie - w uzasadnieniu do wyroku, że mój wniosek z dnia 30 grudnia 2005 r. o wyłączenie sędziów A. Struzika, W. Kościołka i Z. Duckiego został rozpoznany w dniu 17 stycznia 2006 r. i Postanowienie – wydane przez SSA Pawła Rygla, SSA Hannę Nowicką de Poraj i SSA Józefa Wąsika bez uzasadnienia – o jego oddaleniu zostało w dniu 26 stycznia 2006 r. doręczone adw. Wiktorowi Mordarskiemu.

 

Bardzo sprytnie, bo przecież gdybym konsekwentnie realizując moją strategię dowiedzenia bezprawia panującego w Sądzie Okręgowym w Krakowie i w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie nie złożył pięć lat później, tj. w kwietniu 2011 r. skargi-wniosku o wznowienie sprawy zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. /sygn. akt I ACa 1633/05/, nigdy nie dowiedziałbym się, jak mnie oszukał mój (?) pełnomocnik adw. Wiktor Mordarski, jak doskonale współpracował z sędziami Sądu Apelacyjnego w Krakowie na rzecz pokonania mnie.

Sędziowie oraz ich sprzymierzeniec adw. Wiktor Mordarski nastawieni są jednak na osiągnięcie celów taktycznych, zachowując się przy tym – najdelikatniej rzecz ujmując – nie fair.

Ja patrzę trochę dalej od nich wprzód.

 

Inne niż przedstawione i udokumentowane dowodami wydanymi przez Sąd Apelacyjny w Krakowie formy współpracy mojego (?) pełnomocnika-zdrajcy, adw. Wiktora Mordarskiego z sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie prezentuję w załączonym do niniejszego pozwu piśmie, które skieruję do niego razem z pozwem – Załącznik 20

 

Wysoki Sądzie,

 

Już wtedy, gdy mnie sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie korzystając z nie do przecenienia  pomocy mojego pełnomocnika adw. Wiktora Mordarskiego okradali z kwoty kilkunastu tysięcy złotych, gdy się od kilku lat razem z RPO Andrzejem Zollem znęcali nad moim chorym dzieckiem postanowili, że mnie uczynią przestępcą.

W czerwcu 2004 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Włodzimierz Baran złożył w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstw.

Aktem oskarżenia wydanym w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator w/w/ Prokuratury Radosława Ridan oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, popełniłem osiemnaście przestępstw z art. 226 § 1 kk i inne, tj. niżej wymienione czyny I-XVIII – Załącznik 18:

1.     Czyn I, III-XVII - Znieważenie /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienie /art. 212 § 2 k.k./ za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej  www.zkekus.w.interia.pl, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie - SSO Maja Rymar  /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.

2.     Czyn II – Zniesławienie  /art. 212 § 2 kk/ za pośrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl,  adwokata Wiesławy Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.

3.     Czyn XVIII - Znieważenie /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławienie /art. 212 § 2 k.k./ w za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej,

4.     Czyn XVIII - Rozpowszechnianie w okresie za pośrednictwem Internetu, tj.  portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności - art. 241 § 2 k.k.

Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 399/06/S, akt oskarżenia z dnia 12

czerwca 2006 r. – Załącznik 18

 

Postanowieniem z dnia 27.10.2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ Sąd Najwyższy w składzie SSN Józef Szewczyk, Andrzej Deptuła, Andrzej Siuchniński, przekazał sprawę przeciwko mnie do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia tego Sądu Tomasz Kuczma wydał wyrok /sygn. akt II K 456/01/, którym uznał mnie za winnego popełnienia wszystkich w.w. czynów.

Sędzia T. Kuczma okazał się niedouczonym tumanem, podobnie jak prokurator Radosława Ridan oraz wszyscy wyżej wymienieni sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a prof. dr hab. Andrzej Zoll sam zrobił z siebie idiotę.

Z mocy wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 11.10.2006 r. niedopuszczalne jest ściganie z art. 226 § 1 w zakresie, w jakim ten penalizował znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Wyrok ten wszedł w życie w dniu 19 października 2006 r.

A wszystkie wyżej wymienione mściwe tumany jeździły do Dębicy w okresie od 7 maja 2007 r. do 27 września 2007 r., żeby się na mnie użalać, tj. obciążać mnie zeznaniami.

Podałem, że prof. dr hab. Andrzej Zoll zrobił z siebie idiotę, ponieważ obciążył mnie zeznaniami w sprawie, w której ścigano mnie za jego, Rzecznika Praw Obywatelskich jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej znieważenie /art. 226 § 3 kk/, mimo że według wskazania doktryny prawnej uznawanego za słuszne nawet w publikacjach wydawanych pod jego redakcją, Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie dość, że sadysta, to idiota i rzadki ignorant.

Ponad w.w. wady prawne skazującego mnie wyroku wskazać należy także, że czyn z art. 212 § 2 kk jest z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 kk ścigany z oskarżenia prywatnego, a przede wszystkim, że nie ja byłem sprawcą w.w. czynów, tj. nie ja umieszczałem na podanych przez prokurator R. Ridan stronach internetowych.

Skazujący mnie za w.w 18-e czynów wyrok z dnia 18.12.2007 r. został uchylony wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny w zakresie 16-u czynów /czyny I, III–XVII/ oraz – na podstawie kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. przez Prokuratora Generalnego - przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. w zakresie pozostałych dwóch czynów, tj. II i XVIII.

 

Niestety już tylko z powodu wydania przez prokurator Radosławę Ridan aktu oskarżenia przeciwko mnie zostałem w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucony z pracy – dosłownie, tj. nakazano mi opuścić siedzibę firmy – w ING Banku Śląskim S.A., gdzie zacząłem pracę w dniu 3 listopada 2006 r. na stanowisku Dyrektora Pionu Usług.

Potem pracowałem na stanowisku Dyrektora Pionu  Infrastruktury w spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Prezes Zarządu Spółki poinformował mnie, że minister Skarbu Państwa Aleksander Grad żąda bym zdjął stronę www.zkekus.pl, którą on uważa za antysemicką, a jeśli jej nie zdejmę, by mnie zwolniono z pracy.

Pismem z dnia 31 stycznia 2009 r. zawiadomiłem premiera D. Tuska o zmuszaniu mnie na żądanie ministra A. Grada do zaprzestania korzystania z prawa do wolności słowa i … w dniu 6 lutego 2009 r. PLL LOT S.A. rozwiązała ze mną w trybie natychmiastowym umowę o pracę.

Od tego czasu, tj. od ponad trzech lat nie pracuję, jako przestępcy nie chce mnie zatrudnić żaden pracodawca.

Po wznowieniu sprawy przeciwko mnie w.w. wyrokami wznowieniowymi ponownie mam status oskarżonego.

Jestem zadłużony u znajomych na kwotę około 140.000,00 /słownie: sto czterdzieści tysięcy/ zł.

Mam na utrzymaniu dwoje dzieci, studiującego syna i kilkuletnią córkę.

W związku z powyższym wnoszę o zwolnienie mnie – celem zapewnienia mi skorzystania z prawa dostępu do Sądu z mocy prawa określonego w art. 102 kpc od  kosztów sądowych /opłaty, wydatki/, związanych z rozpatrywaniem niniejszym złożonego pozwu.

W załączeniu przesyłam „Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

Pragnę poinformować, że w związku z moją trudną sytuacją finansową Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Cywilny zwolnił mnie w czerwcu 2011 r. od kosztów sądowych w sprawie z mojego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzejowi Struzikowi.

Podał Sąd – sędzia Kinga Czarny – w uzasadnieniu do wyroku:

„O kosztach procesu Sąd orzekł w II punkcie wyroku na zasadzie art. 102 kpc zamiast powoda obciążył nimi Skarb Państwa, z uwagi na szczególnie trudną sytuację majątkową powoda.”

Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI C 961/10/S, uzasadnienie do wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r., s. 4

 

Moja obecna sytuacja finansowa jest dużo gorsza niż wtedy, gdy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wydał wyrok z dnia 29.06.2011 r., zwalniając mnie z kosztów ze względu na moją trudną sytuację finansową.

Wciąż, od dnia 6 lutego 2009 r., nie pracuję, uczyniony przez piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz RPO Andrzeja Zolla i adw. Wiesławę Zoll przestępcą wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę.

Sprawa została wprawdzie po ponad czterech latach wznowiona, ale obecnie mam znowu status oskarżonego, a Sąd Rejonowy w Dębicy nie spieszy się z wydaniem kolejnego wyroku.

 

Niniejszy pozew składam w trzech egzemplarzach.

 

 

dr Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

1.     Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 417/11, przesyłka listowa polecona, numer 101332163, nadana w dniu 29.08.2011 r.

2.     Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. IACa 1633/05 Sygn. akt IACz 1657/05, protokół rozprawy apelacyjnej z dnia 30 grudnia 2005 r.

3.     Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, Protokół rozprawy w dniu 6 marca 2006 r.

4.     Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, pismo Z. Kękusia z dnia 10 kwietnia 2006 r.

5.     Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05, Protokół rozprawy w dniu 10 kwietnia 2006r.

6.     Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1633/05 IACz 1657/05, Wyrok z dnia 10 kwietnia 2006 r.

7.     Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 417/11, postanowienie z dnia 28 czerwca 2011 r.

8.     Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo Przewodniczącej Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Agnieszki Oklejak z dnia 14 czerwca 2004r.

9.     Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 417/11, pismo z dnia 26 sierpnia 2011 r.

10.   Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 417/11, postanowienie z dnia 17 stycznia 2006 r. 

11.   Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 11, 31-542 Kraków, Potwierdzenie Odbioru przesyłki listowej poleconej w dniu 26.01.2006 r., karta 2524  akt sprawy Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. I ACa 1633/05

12.   Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. DSP.V.051/107/02L, pismo z dnia 2 lipca 2003 r. p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich Agnieszki Sumińskiej

13.   Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r.

14.   Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r.

15.   Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 wyrok z 29 stycznia 2004 r.

16.   Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy, przekaz pocztowy, odcinek dla adresata, dowód nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. dla Z. Kękusia kwoty 7.700,00 zł

17.   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KMS 98/10, Zawiadomienie z dnia 15 marca 2012 r.

18.   Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 399/06/S, akt oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

19.   „Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania” z dnia 21 maja 2012 r.

20.   Pismo  Z. Kękusia z dnia 21 maja 2012 r. do adw. Wiktora Mordarskiego[1] 51. 3 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych”

[2] Artykuł 525 Kodeksu postępowania cywilnego: „Akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt.